Regulamin

Regulamin MILO MARE APARTAMENTS

Szanowni Goście !

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszych apartamentach.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Milo Mare Apartaments.
 2. Pobyt w Apartamentach Milo Mare Apartaments rozpoczyna się o godzinie 16.00 pierwszego dnia rezerwacji, a kończy o godzinie 10.00 dnia ostatniego. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia innych godzin przyjazdu i wyjazdu Gości.
 3. Przekazanie i zdanie apartamentu następuje w obecności osoby upoważnionej , zawsze w apartamencie.
 4. W celu dokonania rezerwacji należy wpłacić zaliczkę, w wysokości 40% należnej opłaty, przelewem na wskazany rachunek bankowy. Niewpłacenie zadatku w terminie trzech dni od telefonicznej lub e-mailowej rezerwacji skutkuje anulowaniem rezerwacji. W przypadku rezygnacji na 14 dni przed terminem przyjazdu lub skrócenia pobytu wpłacony zadatek zostaje zaliczony w koszty operacyjne i nie podlega zwrotowi. Pozostałą należność za pobyt należy zapłacić najpóźniej w dniu przyjazdu.
 5. Możliwość przeprowadzenia anulowania rezerwacji bez ponoszenia przez Gościa obciążeń finansowych istnieje jedynie w sytuacji, gdy Gość wskaże innego Klienta na ten sam apartament i w tym samym terminie.
 6. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości – Gość ma obowiązek okazać dokument z fotografią.
 7. Opłaty klimatyczne w miejscowościach uzdrowiskowych, nadmorskich, wprowadzone decyzją władz gminnych (gmina Mielno) muszą być pokryte przez Klienta w dniu przyjazdu.
 8. Za pobyt w Apartamentach Milo Mare Apartaments istnieje możliwość otrzymania faktury VAT.
 9. Klient nie może przekazać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00 . W trakcie obowiązującej ciszy nocnej prosimy o takie zachowanie, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 11. Odwiedziny osób niezameldowanych w Apartamentach Milo Mare Apartaments muszą być wcześniej uzgodnione z właścicielem.
 12.  Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu. W takich sytuacjach może żądać jego natychmiastowego opuszczenia bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 13. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w apartamentach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 14. Dla celów bezpieczeństwa i komfortu Gości w apartamentach Milo Mare obowiazuje cakowity zakaz palenie papierosów w apartamentach i innych pomieszczeniach obiektu Milo Mare Apartaments jest zabronione. Osoby palące, mogą palić na zewnątrz budynku.
  A apartamentach obowiazuje calkowity zakaz smazenia ryb.
 15. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentów Milo Mare Apartaments, powstałe z winy jego lub osób odwiedzających. W przypadku wystąpienia szkody, należy niezwłocznie powiadomić o niej personel obiektu Milo Mare Apartaments.
 16.  Ze względu na zmienność aury i występowanie silnych wiatrów, prosimy o zamykanie okien podczas Państwa nieobecności. Ponadto prosimy o dokładne zamykanie drzwi wejściowych przy każdorazowym opuszczaniu apartamentu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych. Utrata kluczy skutkuje poniesieniem kosztów przez Klienta w kwocie 100 zł.
 17. Jeżeli w czasie pobytu będą Państwo niezadowoleni z jakości usług lub z jakiegokolwiek innego powodu zależnego od personelu obiektu Milo Mare Apartaments, prosimy natychmiast ten fakt zgłosić, abyśmy mogli rozwiązać zaistniały problem.
 18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w apartamencie będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca.
 19. W terminach czerwiec – sierpień rezerwacje przyjmowane są wyłącznie na pełne tygodnie (od soboty do soboty lub od niedzieli do niedzieli).
 20. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Gości.
 21. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Życzymy Państwu miłego pobytu w naszych apartamentach.

© Copyright 2020 | All rights reserved | Milo Mare Apartaments | Design by: NetMedia24